Homeการวางกลยุทธซื้อขาย

  การวางกลยุทธซื้อขาย

  Time to complete:

  3 ชั่วโมง

  Course language:

  ไทย

  Number of sections:

  5

  Downloadable file:

  yes

  บทนำ :

  การวางกลยทุธเป็นขั้นตอนที่เกิดขึ้น ก่อนที่จะเริ่มซื้อขายจริง การวางกลยุทธในการซื้อขายนั้น จะเริ่มตั้งแต่การเลือกประเภทของสินทรัพย์ที่ต้องการจะลงทุน ซึ่งต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆที่อาจเกิดขึ้นไว้ด้วย เพื่อที่จะสามาระประเมินความเสี่ยง กับผลตอบแทน ซึ่งเป็นส่วนชดเชยความเสี่ยงในการลงทุน

  เหตุผลที่ควรศึกษา :

  การวางกลยทุธที่ดี จะช่วยให้ทุกๆการลงทุนมีโอกาสได้รับกำไร ซึ่งเป็นค่าชดเชยความเสี่ยงที่คุ้มค่าอยู่เสมอ ซึ่งจะนะมาซึ่งโอกาสทำกำไรที่มากขึ้น หรือตัดขาดทุนได้อย่างรวดเร็ว ตามความระดับความเสี่ยงที่นักลงทุนแต่ละคน สามารถที่จะรับได้ ซึ่งแน่นอนว่านักลงทุนทุกคน ล้วนรับความเวี่ยงได้ไม่เท่ากัน

  หลักสูตรนี้เหมาะสมกับใคร :

  “นักลงทุน” รวมถึง “ผู้ที่สนใจทางด้านการลงทุน” ที่ต้องการลงทุนด้วยความเข้าใจ ต้องการเพิ่มศักยภาพในตัวเองทางด้านการลงทุน เพื่อให้สามารถประเมินสถานการณ์ปัจจุบันได้ ทราบถึงผลกระทบในแต่ละช่วงเวลาเมื่อมีปัจจัยเข้ามากระทบ และสามารถกำหนกกลยุทธการลงทุนได้ด้วย “ตัวของคุณเอง”

  เนื้อในหลักสูตร :

  • วัตถุประสงค์ในการลงทุน
  • สภาพตลาด และสถานการณ์ปัจจุบัน
  • การเลือกผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับสภาพตลาด
  • การวางกลยุทธในการซื้อขาย
  • การติดตามและปรับกลยุทธ์

  หัวใจสำคัญของการวางกลยุทธซื้อขาย :

  หัวใจสำคัญของการวางกลยุทธซื้อขาย คือ “การเลือลงทุนในสินทรัพย์ รวมถึงจังหวะ ที่สามารถให้ผลตอนแทน คุ้มกับความเสี่ยงที่ต้องรับแบกรับ เมื่อต้องลงทุนในสินทรัพย์นั้น ภายใต้ความสามารถในการรับความเสี่ยงของผู้ลงทุนด้วย”

  อย่ากลัวที่จะล้มเหลว
  จงกลัวที่ไม่ได้เริ่มต้น

  คุณสามารถโทรสอบถามได้ที่ 084-660-7812 / Line : Nuwee.L
  หรือ กรอกแบบฟอร์ม ด้านล่าง เราจะรีบติดต่อกลับ ภายใน 24 ชั่วโมง

  เลือกหลักสูตรที่ต้องการเรียนรู้