Sample Category Title

Nuwee Luxsanakulton
เป้าหมายของเรา คือการช่วยนักลงทุนให้มีความเข้าใจ ทั้งในด้านปัจจัยพื้นฐาน รวมถึงปัจจัยทางเทคนิค จากประสบการณ์ของอดีตฝ่ายลงทุนต่างประเทศ ปัจจุบันเป็นนักวิเคราะห์แนวโน้มทองคำ (Gold Analyst)

Latest Posts