Home Commodity

Commodity

น้ำมัน (Oil)

น้ำมัน (Oil) ถือเป็น สินค้าโภคภัณฑ์หลัก (Core Commoditiy) เนื่องจากเกือบทุกๆกิจกรรมทางการค้าและทางสังคม มีการใช้พลังงานหรือเชื้อเพลิงในแทบทุกกิจกรรม ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือทางออมก็ตาม

สินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity)

สินค้าโภคภัณฑ์ (Commodities) หมายถึง สินค้าซึ่งมีการกำหนดมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก และมีราคากลาง ไม่ว่าจะผลิตจากที่ไหนหรือโดยใครก็ตาม เนื่องจากมีมาตรฐานสินค้าเดียวกัน

Dollar Cost Averaging (DCA)

Dollar Cost Averaging (DCA) เป็นการลงทุนระยะยาวในลักษณะการถัวความเสี่ยง โดยมีหลักคือ จะเข้าซื้อหรือลงทุนเป็นงวดๆ งวดละเท่าๆกัน เช่น ในวันที่เงินเดือนออกจะทำการลงทุนจำนวนเท่าๆกัน โดยไม่สนใจราคาว่าจะถูกหรือแพง

ประกาศตัวเลขเศรษฐกิจ กับระยะส่งผล

นอกจาก GDP GNP NNP NI PI DPI ที่ได้เสนอไปแล้ว ยังมีตัวเลขทางเศรษฐกิจอื่นๆอีกหลายตัวที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจในด้านต่างๆ เมื่อประกาศออกมาก็จะส่งผลในทันที

การปรับพอร์ททองคำของสถาบันทางการเงินรายใหญ่ (Financial Institution Effects)

การปรับพอร์ททองคำของสถาบันการเงินรายใหญ่นั้น อาจเรียกได้ว่าเป็นปัจจัยทางด้านอุปสงค์และอุปทานทองคำของสถาบันการเงินระดับประเทศ

ความเสี่ยงทางการเมือง (Political risk)

ความเสี่ยงทางการเมืองนี้จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการลงทุนของนักลงทุนในประเทศและนักลงทุนต่างชาติ เนื่องจากนักลงทุนจะต้องพิจารณาองค์ประกอบทุกๆด้านที่มีโอกาสส่งผลกระทบต่อธุรกิจที่จะลงทุน

วัฏจักรเศรษฐกิจ

วัฏจักรเศรษฐกิจ (Economic Cycle) ประกอบด้วย 4 ช่วง คือ ช่วงตกต่ำ ช่วงฟื้นตัว ช่วงรุ่งเรือง และช่วงถดถอย ซึ่งในแต่ละช่วงจะมีสินทรัพย์ที่น่าลงทุนแตกต่างกันไป

ภาวะเงินเฟ้อและเงินฝืด (Inflation & Deflation)

นักเศรษฐศาสตร์มองว่าภาวะเงินเฟ้ออ่อนๆในระบบจะเป็นปัจจัยที่ช่วยผลักดันเศรษฐกิจให้เติบโตได้ดีที่สุด ซึ่งธนาคารกลางและกระทรวงการคลังจะหารือกันเพื่อใช้เครื่องมือทางการเงินต่างๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเงินและการเติบโตของเศรษฐกิจที่ดีในระยะยาว

อัตราดอกเบี้ย (Interest rate)

อัตราดอกเบี้ย (Interest Rate) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ธนาคารกลางของประเทศต่างๆใช้ในการควบคุมอัตราการเติบโตและระดับเงินเฟ้อในระบบเศรษฐกิจ ให้เป็นไปตามความต้องการของธนาคารกลาง เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้

อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ กับราคาทองคำ

อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ(USD/THB) จะถูกกำหนดจากปัจจัยทุกๆด้านของทั้งประเทศไทยและสหรัฐ เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงสภาวะทางการเมือง สภาวะทางสังคม รวมทั้งสภาวะทางเศรษฐกิจของทั้ง2ประเทศ
blank
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการลงทุนในหลักทรัพย์(หุ้น) และตราสารอนุพันธ์ มีประสบการณ์แนะนำการลงทุนร่วม 10 ปี เคยดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์ปัจจัยและแนวโน้มทองคำ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้แนะนำการลงทุน
- Advertisment -blank

Latest Posts