Average Directional Index (ADX) เป็นตัวบ่งชี้ความแข็งแกร่งของแนวโน้ม จึงเหมาะวิเคราะห์แนวโน้มในระยะกลางมากกว่าใช้เพื่อเปิด Order ซื้อ-ขาย ถูกพัฒนาขึ้นโดย J. Welles Wilder อดีตวิศวกรชาวอเมริกันและนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผู้พัฒนา Relative Strength Index (RSI), Parabolic SAR รวมทั้ง Average True Range (ATR) เขาอธิบายหลักการใช้ ADX ในหนังสือชื่อ “New Concept in Technical Trading Systems” ซึ่งถูกตีพิมพ์ในปี ค.ศ.1978 และกลายเป็น Indicator อีกตัวหนึ่งที่นักเทคนิคอลใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน

การใช้ ADX วิเคราะห์แนวโน้ม จะใช้เส้น 3 เส้นในการวิเคราะห์ ดังนี้

  1. เส้น Average Directional Index (ADX) ใช้ยืนยันแนวโน้ในขณะนั้น
  2. เส้น Positive Directional Indicator (DI+) เป็นตัวบ่งชี้ทิศทาง ขาขึ้น
  3. เส้น Negative Directional Indicator (DI-) เป็นตัวบ่งชี้ทิศทาง ขาลง

การใช้ ADX วิเคราะห์แนวโน้ม จะใช้เส้น 3 เส้นในการวิเคราะห์ ดังนี้

  1. DI+ ตัดขึ้นเหนือเส้น DI- จะเริ่มยืนยันแนวโน้มขาขึ้น เมื่อระยะห่างมากขึ้นแนวโน้มจะยิ่งชัดเจน
  2. DI- ตัดขึ้นเหนือเส้น DI+ จะเริ่มยืนยันแนวโน้มขาลง เมื่อระยะห่างมากขึ้นแนวโน้มจะยิ่งชัดเจน
  3. ADX < 20 ราคามักจะอยู่ในช่วง Sideway
  4. ADX > 20 มากเท่าใด จะยืนยันแนวโน้มเท่านั้น