ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (Dollar Index)

1108
Dollar-Index

     เนื่องจากเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐเป็นเงินตราสกุลหลักที่ใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน เงินตรา รวมทั้งทองคำก็ใช้เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐเป็นเงินสกุลหลักในการซื้อขายด้วย จึงส่งผลให้ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐส่งผลต่อราคาทองคำโลกอย่างมาก ซึ่งมักจะมีทิศทางในการเคลื่อนตัวสวนทางกัน เช่น เมื่อคาดว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐจะอ่อนค่าลงนักลงทุนมีแนวโน้มประกันความเสี่ยงโดยการย้ายเงินเข้าสู่สินทรัพย์ซึ่งสามารถรักษามูลค่าในตัวเองได้ดีกว่าเงินตราสกุลต่างๆ ซึ่งทองคำเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุด จึงส่งผลให้ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมักจะมีทิศทางการเคลื่อนตัวสวนทางกับราคาทองคำโลก

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ

  • ทิศทางการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐ เป็นปัจจัยหลักที่กำหนดทิศทางของดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากเมื่อเศรษฐกิจสหรัฐเติบโตจะส่งผลให้ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นตาม รวมทั้งมีความน่าถือครองมากขึ้น ทิศทางการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ แต่สวนทางกับทิศทางของราคาทองคำ
  • อัตราเงินเฟ้อและอัตราเงินฝืด เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อเนื่องมาจากการเติบโตเศรษฐกิจของสหรัฐ หากอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับสูง จะส่งผลให้เงินจำนวนเท่าเดิมด้อยค่าลง เนื่องจากระดับเงินเฟ้อที่สูงขึ้นจะส่งผลให้ระดับราคาสินค้าและบริการปรับตัวสูงขึ้นตาม รวมทั้งสินค้าโภคภัณท์อย่างทองคำด้วย  อัตราเงินเฟ้อจึงมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับราคาทองคำ และอัตราเงินฝืดจะส่งผลในทิศทางตรงกันข้ามกับราคาทองคำ
  • อัตราดอกเบี้ย เนื่องจากเศรษฐกิจจะสามารถเติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพ เมื่ออัตราเงินเฟ้อในระบบอยู่ในระดับที่เหมาะสม แต่ถ้าอัตราเงินเฟ้อในระบบสูงเกินไปจะสร้างความเสี่ยงต่อระบบเศรษฐกิจในระยะยาว ซึ่งอัตราดอกเบี้ยเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ธนาคารกลางแต่ละประเทศใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมระดับเงินเฟ้อให้กลับเข้าสู่ระดับที่เหมาะสมต่อการเติบโตเศรษฐกิจ ดังนั้นเมื่อธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) มีการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้น จะส่งผลให้ระดับเงินเฟ้อในระบบเศรษฐกิจสหรัฐลดลง และทองคำจึงมีแนวโน้มปรับตัวลงตามด้วย
  • งบดุลการค้า คือผลต่างระหว่างมูลค่าการส่งออกและนำเข้า หากสหรัฐมีการส่งออกมากกว่าการนำเข้า หมายถึงเศรษฐกิจสหรัฐมีความแข็งแกร่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นด้วย ประกอบกับประเทศคู่ค้าจะมีความต้องการเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐเพื่อมาชำระค่าสินค้าและบริการที่ทำการซื้อจากสหรัฐ
  • การเปลี่ยนแปลงการถือครองเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐของประเทศต่างๆ เนื่องจากทุนสำรองระหว่างประเทศของประเทศต่างๆคือ ดอลลาร์สหรัฐและทองคำ เป็นหลัก หากประเทศใดประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอาจนำดอลลาร์สหรัฐหรือทองคำออกมาชำระหนี้ ซึ่งการนำดอลลาร์สหรัฐออกมาชำระจะทำให้ปริมาณเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐในระบบเศรษฐกิจเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง หรือหากนำทองคำออกขายเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ก็จะส่งผลให้ราคาทองคำในตลาดโลกปรับตัวลดลง
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการลงทุนในหลักทรัพย์(หุ้น) และตราสารอนุพันธ์ มีประสบการณ์แนะนำการลงทุนร่วม 10 ปี เคยดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์ปัจจัยและแนวโน้มทองคำ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้แนะนำการลงทุน