HomeEconomics

  Economics

  การค้าระหว่างประเทศ

  ปัจจุบันเรามักจะได้ยินคำว่า ปกป้องกันการค้าระหว่างประเทศ (Protectionism) หนาหูขึ้น โดยปกติการป้องกันทางการค้าจะมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือผู้ผลิตภายในประเทศ

  ปริมาณเงิน (Money Supply)

  แม้ธนาคารกลางจะมีการพูดถึงปริมาณเงินในระบบไม่บ่อยนัก แต่การทำความรู้จักกับชื่อเรียกปริมาณเงินในนิยามต่างๆ จะทำให้เราทราบแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเงินในระบบอย่างเข้าใจ

  What How For Whom

  การตัดสินใจว่า เราควรจะผลิตอะไร ผลิตอย่างไร และผลิตเพื่อใคร เป็นเรื่องของการจัดสรรทรพัยากรการผลิตที่มีอยู่จำกัด เพื่อสนองความต้องการของมนุษย์ที่มีไม่จำกัด อย่างมีประสิทธิภาพ

  ต้นทุนคงที่ และ ต้นทุนผันแปร

  ต้นทุนเป็นค่าใช้จ่ายซึ่งแทบทุกๆธุรกิจต้องเผชิญและยากที่จะหลีกเลี่ยง ต้นทุนสามารถจำแนกหลักๆได้ 2 ประเภทคือ ต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) และ ต้นทุนผันแปร (Available Cost)

  พฤติกรรมที่มีเหตุผล (Rational Behavior)

  การเลือกคู่ครองเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดในการยกกรณีศึกษา โดยกรณีนี้จะแตกต่างจากการพิจารณาเลือกซื้อสินค้า เนื่องจากทั้งคู่ต้องเลือกกันด้วย ซึ่งนั่นหมายถึงจะมีปัจจัยทั้งหมดของทั้ง 2 คน เข้ามาเกี่ยวข้องในการตัดสินใจ

  Latest courses:

  การเลือกโบรกเกอร์ในการลงทุน

  โบรคเกอร์แต่ละโบรคเกอร์ มักมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป เราจึงต้องเลือกลงทุนในโบรคเกอร์ที่เอื้อต่อพฤติกรรมการลงทุนของเราให้มากที่สุด

  การวางกลยุทธซื้อขาย

  การวางกลยทุธเป็นขั้นตอนที่เกิดขึ้น ก่อนที่จะเริ่มซื้อขายจริง การวางกลยุทธในการซื้อขาย จะเริ่มตั้งแต่การเลือกประเภทของสินทรัพย์ที่จะลงทุน ซึ่งต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆที่อาจเกิดขึ้นไว้ด้วย

  การวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค

  น่าเสียดายมาก หากคัดเลือกสินทรัพย์ที่จะลงทุนได้อย่างเหมาะสม แต่เข้าไม่ถูกจังหวะ ทำให้ได้ของในราคาแพงกว่าที่ควร ปัญหานี้จะหมดไป เมื่อคุณศึกษา"หลักสูตรการวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค"

  การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

  ก่อนที่จะเริ่มลงทุน จำเป็นต้องมีการศึกษาข้อมูลต่างๆในธุรกิจนั้นๆ ก่อนที่จะเริ่มลงทุน เพื่อลดความเสียงในการขาดทุน และเพิ่มโอกาสในการทำกำไร

  Strategic Vision: Mastering Long-Term Planning for Business Success

  Introduction: Professional growth is a continuous journey of acquiring new...

  Book a 1-on-1
  Call Session

  Want Patrick's full attention? Nothing compares with a live one on one strategy call! You can express all your concerns and get the best and most straight forward learning experience.